REGULAMIN

I. CEL"ODRA TRIATHLON w SERCU OPOLSZCZYZNY"REGULAMIN1. Popularyzacja triathlonu na terenie Polski południowej.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku.
3. Promocja Powiatu Krapkowickiego.
4. Rozpowszechnianie multisportu – połączenie trzech sportowych konkurencji.

II. TERMIN I MIEJSCE

Start 10:30 w Niedzielę 07.07.2019r. –Starostwa w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1.

GRUPA KAPIJA SPORT Zdzieszowice Powiat Krapkowicki

IV. WSPÓŁORGANIZATOR

 •   "MORSY NA KOKSIE"

 •   "STARTER" Zdzieszowice

 •   LUKS "Rospondek" Żyrowa

 •   BIKETEAM Zdzieszowice

  V. KLASYFIKACJE

  TRIATHLON
  Open Kobiet, Open Mężczyzn oraz
  sztafety (odrębna klasyfikacja dla sztafet damskich, męskich i mix.) Kategorie wiekowe mężczyzn:

     

  Kategorie wiekowe kobiet:

    

  Dodatkowo kategoria dla kategorii wagowej powyżej 95kg.
  Klasyfikacja sztafet bez podziału na kategorie wiekowe.
  W skład sztafety wchodzą trzy osoby. Jeden uczestnik sztafety może pokonać tylko jeden odcinek (pływanie, rower lub bieg). W składzie sztafet mogą być kobiety i/lub mężczyźni, dopuszczone są sztafety mieszane.

  Zawodnicy "ODRA TRIATHLON" uczestnicą w cylku czterech imprez pn. KAPIJA CUP 2019 zgodnie z regulaminem.
  Wykaz imprez:
  1. Cross Duathlon "ŻYROWIK" 11 maja 2019 r. Żyrowa

  2. SWIMRUN 26 maja 2019 r. Januszkowice
  3. Cross Triathlon "SILVERMAN" 09 czerwca 2019 r. Januszkowice
  4. Triathlon "ODRA" 07 lipca 2019 r. Krapkowice (finał cyklu)


Brzeg Odryprzy moście kolejowym ok. 300 metrów od budynkuIII. ORGANIZATORZYM20 16-29M30 30-39M40 40-49M50 50+K20 16 - 29K30 30 – 39K40 40+
VI. DYSTANS – HARMONOGRAM ZAWODÓW:

ODRA TRIATHLON 1/8IM:

 •   I część zawodów: pływanie ok. 475 metrów w Odrze, spodziewana temperatura wody ok. 20 stopni,

  dopuszcza się korzystanie z pianek triathlonowych. Limit czasu dla odcinka pływanie to 30 min.

 •   II część zawodów: rower 22 km (trzy pętle – trasa bez elementów technicznych, nawierzchnia

  asfaltowa). KASK SZTYWNY OBOWIĄZKOWY. Dozwolone wszystkie typy rowerów – ze

  względu na nawierzchnie zalecane rowery szosowe, Wyścig w konwencji bez draftingu.

 •   III część zawodów: bieg 5,3 km. (dwie pętle – trasa częściowo po parku, ścieżki, kostka brukowa i asfalt).


     

 •   09:30 do 12:00 Biuro

 •   Start 12:45 Kategoria

 •   Start 13:00 Kategoria

 •   Start 13:20 Kategoria

 •   Start 13:50 Kategoria

zawodów -
CDu 2013 i młodsze)


w obuwiu

(podczas jazdy na rowerze kask obowiązkowy) 200 m bieg i 600 m rower8:30 – 10:00 Biuro zawodów – (odbiór numerów startowych)9:00 -10:00 Wstawianie rowerów do strefy zmian10:00 Odprawa techniczna i przejście ok. 300 mna start10:30 Start z brzegu Odry (pływanie)12:15 - 12:45 Odbiór rowerów ze strefy zmian (na podstawie numeru startowego)12:45 - 13:50 STARTY DZIECI I MŁODZIEŻY(szczegóły poniżej)UWAGA!!! Dekoracja zwycięzców wspólnie z dziećmi i młodzieżą po ukończeniu zawodów przezostatniego zawodnika/i z kategorii Junior około godziny 14:30
ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Cross DuathlonCDu 2 (1((odbiór numerów startowych)2009, 2010 2011 i 2012) 2006, 2007 i 2008)


400 m bieg i 1,2 km rower 600 m bieg i 1,8 km rowerŻAK (2004 i 2005)
Każdy start wspólnie dziewczęta i chłopcy, natomiast klasyfikacja z podziałem na płeć.Junior (UWAGA!
Zalecany rower MTB !!!

VII. ZGŁOSZENIA

ODRA TRIATHLON 1/8 IM:
Prawo startu w zawodach posiadają osoby które w roku 2019 mają 16 lat (osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w zawodach.

okazuje dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpisuje oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 30 czerwca 2019r. na stronie internetowej:www.silverman.pl w zakładce ZAPISY lub pod linkiem http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php? zawody=4538
Możliwość zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów 07.07.2019r w godzinach 8:30 do 10:00 Rejestracja w dniu startu nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.

ZAWODY DLA DZIECI

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu imprezy w biurze zawodów od godz. 09:30 do 12:00
Opłata startowa dla dzieci i młodzieży wynosi 10 zł płatne w biurze zawodów.
Dzieci startują wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego - obecnego w biurze800 m bieg i 2,4 km rower(rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów).prawnychZawodnik pełnoletni w biurze zawodówzawodów.Rodzic/ opiekun prawny powinien być obecny podczas trwania zawodów dziecka.
VIII. OPŁATA STARTOWA

DLA ZAWODNIKA :

  

DLA SZTAFETY:
 Do – 120 zł (opłata łączna za sztafetę)Do 30 kwietnia 2019– 80 złDo 30 czerwca 2019– 120 złW dniu zawodów – 200 zł30 kwietnia 2019 Do 30 czerwca 2019 W dniu zawodów


– 180 zł (j.w.) – 240 zł (j.w.)Jesli zawodnik chce mieć koszulkę techniczną dolicza do opłaty startowej 40zł.

Wpłaty należy kierować na konto:
GRUPA KAPIJA SPORT, 47-330 ZDZIESZOWICE, UL. ROOSEVELTA 4 Raiffeisen Bank Polska S.A. 59 1750 0012 0000 0000 3882 3388

Tytuł przelewu: ODRA TRI 2019 oraz imię nazwisko ZAWODNIKA lub NAZWA SZTAFETY

 •   O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora

 •   W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi

 •   Obowiązuje limit liczby uczestników –

 •   Organizator może zwiększyć limit uczestników.

  IX. NAGRODY

  Zawodnicy w klasyfikacji Open kobiet i Open mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują nagrody pieniężne. Zawodnicy w klasyfikacji sztafet (miejsca I-III) otrzymają PUCHARY, nagrody rzeczowe, upominki w zależności od hojności sponsorów.
  Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają puchary lub statuetki.
  Dla klasyfikacji kategorii wagowej powyżej 95 kg przewidziano niespodziankę...
  Osoby nagrodzone w kategorii OPEN K/M nie stają na podium w kategoriach wiekowych!!!
  Każdy zawodnik biorący udział w imprezie po ukończeniu trasy otrzymuje medal.

  X. UCZESTNICTWO

  1. Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz sztywny kask rowerowy.
  2. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora.
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
  4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.
  7. Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy oraz obsługa organizatora. Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Zawody odbędą się według ustaleń niniejszego regulaminu.
  9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie.
  10. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądż dopingujących.


łącznie 300osób w tym sztafety.
11. Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników.

12. Zabrania się korzystania na trasie zawodów z urządzeń elektronicznych ze słuchawkami!!!

XI. ZAKWATEROWANIE

We własnym zakresie.

XII. OŚWIADCZENIE RODO

1. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach triathlonowych Odra Triathlon Krapkowicki, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zawodów triathlonowych Odra Triathlon i zobowiązuję się do jego przestrzegani.

3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie KAPIJA jest archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i prze prowadzenia zawodów triathlonowych Odra Triathlon. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie KAPIJA, a w szczególności zamieszczania ich w przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w materiałach promujących organizowane zawody.
5. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby, stworzony w związku z zawodami triathlonowymi Odra Triathlon był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych, reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób mojego wizerunku lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z organizowanymi zawodami triathlonowymi Odra Triathlon.

XIII. UWAGI KOŃCOWE

 •   Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

 •   Numery startowe ZWROTNE

 •   W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim z drogi tak aby nie

  zakłócić przebiegu wyścigu, następnie kierować się do mety i zgłosić się do obsługi pomiaru czasu.

 •   Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów,

 •   W ramach opłaty startowej Zawodnik startu głównego otrzymuje:

  - oznakowaną i zabezpieczoną trasę,
  - parking dla samochodu,
  - elektroniczny pomiar czasu,
  - zabezpieczenie medyczne i ratownicze WOPR, OSP, Policja. - ciepły posiłek,

  - obsługę wolontariuszy,
  - prawo do korzystania z bufetu na mecie oraz punktów z wodą na trasie, - wsparcie i pomoc służb Organizatora w sytuacjach tego wymagajacych, - pamiątkowy medal,
  - pakiet startowy uzależniony od hojności sponsorów.

  D

      


odatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:tel. 77 4074 341 Tomasz Szczepanek–Kierownik Trastel. 604 589 483 Piotr Orian –Koordynator zawodówtel. 607 667 787 Janusz Sojka– Dyrektor organizacyjnytel. 602 534 780 Anna Orian – Biuro zawodówtel. 665 849 023 Katarzyna Gniot – Sprawy finansowe
Wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do organizatora ODRA TRIATHLON.